Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
 1. Wâldfarming: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de naam Wâldbaarch, H. Zuidema, Miedwei 4, 9258GR te Jistrum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67564356.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Wâldfarming een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Wâldfarming tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Wâldfarming zich heeft verbonden tot de levering van producten tegen de tussen partijen overeengekomen prijs.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Wâldfarming en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Wâldfarming en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake indien de bestelling middels het bestelproces op de website wordt geplaatst.
 6. Website: de website van Wâldfarming, > www.waldbaarch.nl
 7. < >: alle in het kader van de overeenkomst door Wâldfarming aan de koper te leveren zaken, waaronder begrepen kunnen zijn voedingsmiddelen als vlees, zaden, peulvruchten, kruiden, granen, boekweit en/of andere zaken.Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om een overeenkomst op afstand binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wâldfarming en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Wâldfarming dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wâldfarming niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Wâldfarming, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wâldfarming anders aangeeft. In geval van een overeenkomst op afstand geldt als moment van contractsluiting het moment waarop de bestelling van de koper door Wâldfarming per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden.
 4. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. |  UITVOERING EN LEVERING
 1. Wâldfarming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 2. Wâldfarming is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 3. Wâldfarming zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, zal Wâldfarming de producten binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst leveren c.q. op zijn locatie voor afhalen ter beschikking van de koper stellen. Alle overeengekomen leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Wâldfarming treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 4. Vanaf het moment dat het verzuim van Wâldfarming intreedt, is de koper gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de koper daartoe overgaat, vergoedt Wâldfarming zo spoedig mogelijk alle van de koper ontvangen betalingen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele verdere schade.
 5. Wâldfarming behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval zal de bedenktijd van de consument als bedoeld in artikel 6.1 in het kader van een overeenkomst op afstand, voor de gehele bestelling pas aanvangen op de dag dat de laatste aflevering van de betreffende bestelling heeft plaatsgevonden.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

 

ARTIKEL 5. |  OVERMACHT
 1. Wâldfarming is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Wâldfarming door een tekortkoming van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Wâldfarming opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Wâldfarming daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 6. |  RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 3. De levering van producten die snel bederven of die een voor uitoefening van het recht van ontbinding een te beperkte houdbaarheid hebben, waaronder versproducten en andere producten met een houdbaarheid korter dan twee maanden;
 4. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 5. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. de levering van producten die overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.
 8. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Wâldfarming aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Wâldfarming. Zo spoedig mogelijk nadat Wâldfarming in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Wâldfarming de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 9. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 10. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het geleverde onbeschadigd, ongebruikt en in de originele staat en verpakking aan Wâldfarming retourneren.
 11. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geldt dat indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, Wâldfarming gerechtigd is deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 12. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand, conform het bepaalde in lid 3, door Wâldfarming is bevestigd.
 13. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 14. Wâldfarming zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Wâldfarming zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

 

ARTIKEL 7. |  PRIJZEN EN BETALINGEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn, in geval van bezorging van de producten, alle vermelde productprijzen exclusief eventuele verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de koper komen.
 2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels vooruitbetaling, op de door Wâldfarming voorgeschreven wijze. De koper kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling door Wâldfarming nog niet is ontvangen.
 4. In geval uitdrukkelijk betaling op rekening is overeengekomen, dient dit te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Wâldfarming voorgeschreven wijze.
 5. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Wâldfarming zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en, in geval levering nog niet (geheel) heeft plaatsgevonden, de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval de volgende leden toepassing vinden.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 8. |  KWALITEIT, GARANTIE, ONDERZOEK EN RECLAMES
 1. Wâldfarming staat er voor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Een door Wâldfarming, toeleverancier of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Wâldfarming kunnen doen gelden.
 2. De koper is gehouden bij de levering van de producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
 3. Indien het geleverde naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Wâldfarming.
 4. Indien een gebrek ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de koper dit binnen zeven dagen nadat hij van het gebrek op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte kon zijn, schriftelijk aan Wâldfarming kenbaar te maken.
 5. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Wâldfarming uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
 7. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Wâldfarming worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de koper. De koper maakt aanspraak op restitutie van de retourkosten indien zijn reclame ter zake door Wâldfarming gegrond wordt bevonden.
 8. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

 

ARTIKEL 9. |  AANSPRAKELIJKHEID
 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Wâldfarming, alsmede behoudens het bepaalde in het vorige artikel, is Wâldfarming na levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. Wâldfarming heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Wâldfarming hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Wâldfarming vervalt.
 3. Wâldfarming draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Wâldfarming is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Wâldfarming bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 5. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 6. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wâldfarming aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Wâldfarming toegerekend kunnen worden;
 7. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 8. Indien op basis van de omstandigheden van het geval, op wettelijke gronden een verdergaande aansprakelijkheid van Wâldfarming mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Wâldfarming betrekking heeft.
 9. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Wâldfarming wordt uitgekeerd.
 10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Wâldfarming, zal de koper Wâldfarming vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Wâldfarming, alsmede in verband met het gebruik van de door Wâldfarming geleverde producten.
 11. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wâldfarming bedraagt één jaar
 12. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

 

ARTIKEL 10. |  KLACHTEN
 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Wâldfarming.
 2. Bij Wâldfarming ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
ARTIKEL 11. |  SLOTBEPALINGEN
 1. Alle door Wâldfarming geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Wâldfarming voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wâldfarming aangewezen om van geschillen kennis te nemen.