Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy verklaring

Waldfarming gevestigd aan de Miedwei 4, 9258 GR Jistrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Waldfarming
Miedwei 4
9258 GR, Jistrum
06-14408358
info@waldfarming.nl
www.waldfarming.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Waldfarming met uw persoonsgegevens omgaat.

Waldfarming verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam (bedrijf)
– Contactpersoon
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres(sen)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
– Eventueel een BTW nummer
– Eventueel een KvK nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Waldfarming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw bestelling
– Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren c.q.
aftersales service te kunnen verlenen.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer van het bedrijf en/of (persoonlijke) mobiele telefoonnummer
– Emailadres (zakelijk of privé)
– IP adres (indien u bestellingen plaats via de webshop)
– Gebruikersnaam en wachtwoord en eventuele betaalgegevens op de webshop
– Gegevens over uw activiteiten op onze webshop

Geautomatiseerde besluitvorming
Waldfarming neemt geen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Waldfarming) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Waldfarming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons doel is een langdurige relatie te
onderhouden met onze klanten. Wij bewaren derhalve uw gegevens totdat u aangeeft dat wij deze
moeten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Waldfarming deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting.
Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens (NAW gegevens, ordernummer, artikelnummer) aan
leveranciers die rechtstreeks uw producten bij u leveren uit naam van Waldfarming
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Waldfarming blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Waldfarming gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website en webshop
goed werken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Waldfarming gebruikt verschillende
soorten cookies voor verschillende doeleinden.
– Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website en webshop goed te laten functioneren,
onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.
– Analytische cookies (die geen inbreuk maken op uw privacy): cookies die ervoor zorgen dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren.
– Tracking cookies: cookies om de voorkeuren van een webshopbezoeker te onthouden.

Waldfarming gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en
effectiviteit van de webshop.

Voor zover wettelijke vereist, geeft de website / webshop bezoeker hierbij ondubbelzinnige
toestemming voor het gebruik van cookies
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookiesmeer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Waldfarming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Heeft u in het verleden producten bij ons gekocht, maar is er bij ons geen emailadres bekend, dan
geldt dat u ons actief kunt benaderen om na te gaan of en hoe u in ons systeem staat opgenomen. U kunt ook aangeven dat u niet meer wilt dat Waldfarming deze gegevens van u
bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@waldfarming.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Waldfarming wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik besloten gedeelte webshop
Als u klant bent of wilt worden van Waldfarming dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de webshop. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Waldfarming hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodra er maatregelen genomen kunnen worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Waldfarming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Waldfarming gebruikt beveiligde servers in Europa om uw persoonsgegevens op te
slaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op ofwel telefonisch 06-14408358 ofwel per mail
info@waldfarming.nl.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze
aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u
akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. 


De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018